Thời Gian : 0:00

Thể lệ trò chơi

- Số lần tham gia trò chơi: Không giới hạn (Công nhận 1 kết quả duy nhất sau khi đăng ký nhận thưởng)
- 1 lần sẽ lật 2 ảnh
- 2 ảnh giống nhau thì sẽ được hiển thị ở vị trí mở và giữ nguyên cho đến khi game kết thúc
- 2 ảnh không giống nhau thì 2 ảnh sẽ tự động lật lại ( Người chơi phải nhớ vị trí ảnh mình đã lật để tìm ra ảnh giống nhau)
- Số lượng ảnh: 12 ảnh
- Thời gian chơi: 3 phút
Cơ cấu giải thưởng:
- Dựa vào thời gian để tính số tiền giảm:
+ Dưới 30s: giảm 300K
+ Từ 30s đên 60s: giảm 200K
+ Trên 60s: giảm 100K
- Đặt biệt:
->Top 1 thời gian hoàn thành ngắn nhất trong ngày: giảm 400K
->Top 1 thời gian hoàn thành ngắn nhất trong tháng: giảm 600K

Thể lệ trò chơi

- Số lần tham gia trò chơi: Không giới hạn (Công nhận 1 kết quả duy nhất sau khi đăng ký nhận thưởng)
- 1 lần sẽ lật 2 ảnh
- 2 ảnh giống nhau thì sẽ được hiển thị ở vị trí mở và giữ nguyên cho đến khi game kết thúc
- 2 ảnh không giống nhau thì 2 ảnh sẽ tự động lật lại ( Người chơi phải nhớ vị trí ảnh mình đã lật để tìm ra ảnh giống nhau)
- Số lượng ảnh: 12 ảnh
- Thời gian chơi: 3 phút
Cơ cấu giải thưởng:
- Dựa vào thời gian để tính số tiền giảm:
+ Dưới 30s: giảm 300K
+ Từ 30s đên 60s: giảm 200K
+ Trên 60s: giảm 100K
- Đặt biệt:
->Top 1 thời gian hoàn thành ngắn nhất trong ngày: giảm 400K
->Top 1 thời gian hoàn thành ngắn nhất trong tháng: giảm 600K