Việc truy cập và sử dụng Website của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

I. BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

1.  Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Khóa Vàng, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.
 
2.  Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu và Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự.

 

II. LIÊN KẾT TRÊN WEBSITE

 

1.  Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba (“Các Trang Liên Kết, các liên kết trong sản phẩm, bài viết,...”). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết.
 
2.  Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

 

III. KHÔNG BẢO ĐẢM

 

1.  Tất cả nội dung trên trang web được cung cấp cho quý khách phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, an ninh,... Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung từ Khóa Vàng hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra.
 
2.  Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến​​, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về quý khách.

 

IV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

- Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này.

- Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, chúng tôi cũng không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

 

V. BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG

 

Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà quý khách gửi đến Website bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến​​, đề nghị hay tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin cung cấp bởi quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sao chép, tiết lộ, truyền dẫn, xuất bản, phát sóng, và gửi thư, mà không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ can thiệp trái phép hoặc trái pháp luật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa quý khách và chúng tôi (dù bằng thư điện tử hay phương thức khác), hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc).

 

VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

1.  Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.
 
2.  Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.